تماس با واحد

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
واحد تلفن /داخلی سامانه پیامکی تلفاکس پست الکترونیکی
پذیرش دانشجویان دکترا 31323090 / 3090 10003413204118 33257440 takmili@uk.ac.ir